Sprzedaż aktywów GM zgodnie z punktem 363 amerykańskiego postępowania upadłościowego zatwierdzona przez Amerykański Sąd Upadłościowy

Kolejny krok w kierunku powołania niezależnej, nowej spółki GM

 

NOWY JORK - W dniu wczorajszym koncern General Motors wykonał kolejny milowy krok w kierunku reorganizacji, kiedy to sędzia Robert E. Gerber z Amerykańskiego Sądu Upadłościowego dla dystryktu południowego Nowego Jorku zatwierdził sprzedaż zasadniczo wszystkich aktywów koncernu General Motors Corporation spółce NGMCO, Inc., podmiotowi finansowanemu przez amerykański Departament Skarbu.  W związku z zakończeniem transakcji sprzedaży, NGMCO, Inc. zmieni nazwę na General Motors Company i prowadzić będzie działalność pod historyczną marką GM i markami zależnymi. Zatwierdzenie stanowi kolejny krok w kierunku powołania niezależnej, nowej spółki GM.

Nowa spółka wejdzie w posiadanie nasilniejszych aktywów GM i charakteryzować się będzie konkurencyjną strukturą kosztów operacyjnych, częściowo wynikających z niedawnych porozumień zawartych ze związkiem zawodowym pracowników przemysłu motoryzacyjnego United Auto Workers (UAW) oraz związkiem zawodowym pracowników przemysłu motoryzacyjnego Canadian Auto Workers (CAW).

Nowa spółka GM mieć będzie mniejsze zobowiązania i większe aktywa, co w połączeniu z niższym progiem rentowności pozwoli na ograniczenie ryzyka, osiągnięcie zyskowności działalności przy niższym poziomie sprzedaży oraz inwestowanie w działalność prowadzoną w kluczowych obszarach zaawansowanych technologii i rozwoju produktów.  Spółki zależne GM działające poza obszarem Stanów Zjednoczonych zostaną przejęte przez nową spółkę przy zachowaniu ciągłości ich działalności.

Siedziba nowej spółki GM zlokalizowana będzie w Detroit; spółką kierować będą Fritz Henderson jako prezes i dyrektor generalny oraz Edward E. Whitacre, Jr. jako prezes zarządu

„Zdrowy krajowy przemysł motoryzacyjny nadal ma kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki, dlatego głęboko doceniamy pomoc udzieloną GM przez władze rządu USA, Kanady, prowincji Ontario oraz podatników, jak również poświęcenie ze strony tak licznej rzeszy zainteresowanych.  Był to okres stawiający przed nami wyjątkowe wyzwania, zmuszeni byliśmy podejmować bardzo trudne decyzje związane z problemami, z którymi nasza spółka borykała się przez dziesięciolecia. W chwili obecnej obowiązkiem naszym jest naprawa przedsiębiorstwa i niezwłoczne wyprowadzenie spółki na prostą drogę do sukcesu", powiedział Henderson.

Akcje zwykłe nowej spółki GM należeć będą do:

amerykańskiego Departamentu Skarbu: 60,8 procentfunduszu UAW Retiree Medical Benefits Trust: 17,5 procent rządu Kanady i prowincji Ontario: 11,7 procent dawnej spółki GM: 10 procent

Ponadto, dawna spółka GM oraz UAW Retiree Medical Benefits Trust wejdą w posiadanie gwarancji uprawniających do nabycia odpowiednio, 15 i 2,5 procent udziałów w nowej spółce.

UAW Retiree Medical Benefits Trust oraz rząd kanadyjski mieć będą prawo do wyznaczenia po jednym członku zarządu nowej spółki GM. Fundusz emerytalny wyznaczył na to stanowisko doświadczonego analityka branży motoryzacyjnej, Stephena Girsky'ego.  Do zarządu nowej spółki GM wyznaczono również sześciu obecnych członków zarządu General Motors Corporation, w tym Errolla Davisa, Neville'a Isdella, Kenta Kresa, Philipa Laskawy, Kathryn Marinello i Fritza Hendersona. Przedstawiciela rządu kanadyjskiego oraz czterech dodatkowych członków zarządu, których wyznaczyć ma amerykański Departament Skarbu, poznamy w późniejszym terminie.

Decyzja sędziego Gerbera obejmuje czterodniowy okres zawieszenia poprzedzający możliwość realizacji sprzedaży. Tym niemniej, spółka GM oczekuje, iż sprzedaż zostanie zrealizowana w najbliższej przyszłości. Oczekuje się, iż nowa spółka GM będzie natychmiast gotowa do działania i w pełni kokurencyjna, oferować będzie interesującą linię nowych produktów, posiadać będzie węższy, skoncentrowany na określonych markach portfel produktów, a racjonalizacja sieci dystrybucyjnej będzie już od dawna w toku. Nowa spółka zaproponuje stanowiska obecnym pracownikom GM.

W związku z zamnknięciem obecna spółka General Motors Corporation zmieni nazwę na Motors Liquidation Company.  Pozostałe aktywa zostaną postawione w stan likwidacji lub sprzedane. Proces ten nadzorować będzie nowy zarząd, zaś likwidacja spółki nadzorowana będzie przez Sąd Upadłościowy. 

# # #

Problematyka dotycząca przyszłości
Niniejszy komunikat oraz dotyczące go uwagi zarządu zawierają pewne „oświadczenia dotyczące przyszłości". Oświadczenia te opierają się na bieżących oczekiwaniach i założeniach zarządu i jako takie dotyczą również pewnych zagrożeń, niepewności oraz innych czynników mogących przyczynić się do znacznej rozbieżności pomiędzy wynikami faktycznymi i obecnie przez nas przewidywanymi - zarówno w związku ze złożonym przez nas 1 czerwca 2009 roku wnioskiem, zgodnie z rodziałem 11, jak również perspektywami biznesowymi i finansowymi GM. Uważamy, iż opinie nasze dotyczące przyszłych wydarzeń są uzasadnione, jednakże wyniki faktyczne mogą być znacząco różne ze względu na szereg istotnych czynników. Czynniki te mogą obejmować między innymi: naszą zdolność do przeprowadzenia sprzedaży zgodnie z punktem 363 w przewidywanym terminie; zdolność naszych zagranicznych spółek zależnych do restrukturyzacji, zawarcia nowych porozumień inwestycyjnych przez siebie zapowiadanych, jak również uzyskania pomocy finansowej ze strony swoich władz lokalnych; naszą zdolność do odbudowania zaufania klientów do naszej działalności po przepowadzeniu postępowania wynikającego z Rozdziału 11, jak również do dalszego przyciągania klientów, szczególnie do nowych produktów; naszej zdolności do dalszej sprzedaży, wydzielenia lub wycofania niektórych marek, zarządzania kanałami dystrybucji produktów, a także realizacji zaplanowanej sprzedaży pozostałych aktywów; generalnie dobrą i stabilną sytuację ekonomiczną tak ogólną, jak i branży motoryzacyjnej, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. Zagrożenia te opisano w Raporcie Rocznym GM sporządzonym w postaci Formularza 10-K za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, a złożony 5 marca 2009 roku, Raporcie Kwartalnym GM sporządzonym w postaci Formularza 10-Q za okres zakończony 31 marca 2009 roku, a złożony 8 maja 2009 roku, Raporcie Bieżącym GM sporządzonym w postaci Formularza 8-K oraz innych dokumentach GM złożonych Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Osoby kontaktowe:
Reneé Rashid-Merem
313-665-3128 (biuro)
313-701-8560 (kom.)
renee.rashid-merem@gm.com

Julie Gibson
212-418-6381 (biuro)
313-213-3086 (kom.)
julie.m.gibson@gm.com

Zdjęcia

Zdjęć